هرگاه نمازت قضا شد

در این فکر نباش که 

وقت نماز خواندن نیافتی ... 


بلکه فکر کن 

چه گناهی مرتکب شدی 

که برای ایستادن در برابر خدا

لیاقت نیافتی !


برچسب ها :
نماز ,  متن درباره نماز ,  ایستادن در برابر خدا ,  گناه ,  لیاقت , 

موضوع :
نـــــــمـاز ,