عارفانه های ناب خدای من نه دور کعبه است؛ نه در کلیسا؛ نه در معبد؛ خدای من همین جاست... کنار تمام دلواپسی هایم ؛ بغض هایم ؛ خنده هایم ؛ خدای من؛ نمی ترساند مرا از آتـش امـــــــــــــــــــا می ترساند مـرا از شکستن دلــــی... اشک آوردن به چشمی ... نــا حـق کردن حقی .. خدای من می بیند مرا " هر جا که باشم می فهمد مرا با هر زبانی که سخن می گویم ، خدای من حواسش در همه احوال به من هست " خدای من مــرا از هیچ نمی ترساند ؛ جز " بی فـــکر سخن گفتن " و " رنجاندن دلـــــی " خـــدای من...؛ "خدای تمــــــام مهربــــــانی هاست"...! دکتر شریعتی http://arefaneha.mihanblog.com 2018-11-17T09:17:16+01:00 text/html 2018-11-17T01:20:22+01:00 arefaneha.mihanblog.com بنـده ای از جنـس باران نماز http://arefaneha.mihanblog.com/post/216 <div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><span style="background-color: rgb(249, 249, 249);"><br></span></font></div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><span style="background-color: rgb(249, 249, 249);"><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><span style="background-color: rgb(249, 249, 249);"><br></span></font></div>نمازهایت را عاشقانه بخوان،</span></font><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><span style="background-color: rgb(249, 249, 249);"><br></span></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><span style="background-color: rgb(249, 249, 249);">حتی اگر خسته ای یا حوصله نداری،</span><br style=""><span style="background-color: rgb(249, 249, 249);"><br></span></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><span style="background-color: rgb(249, 249, 249);">قبلش فکر کن چرا داری نماز میخونی؟؟؟</span><br style=""><br style=""><br style=""><span style="background-color: rgb(249, 249, 249);">آن وقت کم کم لذت میبری از</span></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><span style="background-color: rgb(249, 249, 249);"><br></span></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><span style="background-color: rgb(249, 249, 249);">&nbsp;کلماتی که تمام عمرداری تکرارشون میکنی.</span><br style=""><br style=""><br style=""><span style="background-color: rgb(249, 249, 249);">تکرار هیچ چیز جز نماز در این دنیا قشنگ نیست.</span><br style=""><br style=""><br style=""><span style="background-color: rgb(249, 249, 249);">هـرگـز نـمـازت را تـرک مـکـن ،</span></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><span style="background-color: rgb(249, 249, 249);"><br></span></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><span style="background-color: rgb(249, 249, 249);">مـیـلیـون هـا نـفـر زیـر خـاک ،</span></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><span style="background-color: rgb(249, 249, 249);"><br></span></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><span style="background-color: rgb(249, 249, 249);">بـزرگ تـریـن آرزویـشـان بـازگـشت&nbsp;</span></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><span style="background-color: rgb(249, 249, 249);"><br></span></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><span style="background-color: rgb(249, 249, 249);">بـه دنـیـاست تـا سجـده کـنـنـد ...&nbsp;</span><br style=""><br style=""><span style="background-color: rgb(249, 249, 249);">ولـو یـک سـجـده !</span> </font><div><span style="background-color: rgb(249, 249, 249);"><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></span></div><div><span style="font-family: verdana, arial, sans-serif; background-color: rgb(249, 249, 249);"><br></span></div></div> text/html 2018-11-11T12:55:19+01:00 arefaneha.mihanblog.com بنـده ای از جنـس باران برکت پروردگار http://arefaneha.mihanblog.com/post/215 <p style="margin: 0px; padding: 0px 9.5px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(31, 31, 31); text-align: center;"><font size="2" style="" face="Mihan-IransansBold"><br></font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px 9.5px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(31, 31, 31); text-align: center;"><font size="2" style="" face="Mihan-IransansBold">برکت پروردگار مثل بارونه ،</font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px 9.5px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(31, 31, 31); text-align: center;"><font size="2" style="" face="Mihan-IransansBold"><br></font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px 9.5px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(31, 31, 31); text-align: center;"><font size="2" style="" face="Mihan-IransansBold">&nbsp;اگر خیس نمی شم ،&nbsp;</font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px 9.5px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(31, 31, 31); text-align: center;"><font size="2" style="" face="Mihan-IransansBold"><br></font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px 9.5px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(31, 31, 31); text-align: center;"><font size="2" style="" face="Mihan-IransansBold">جایم را عوض می کنم . . .</font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px 9.5px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(31, 31, 31); text-align: center;"><font size="2" style="" face="Mihan-IransansBold"><br></font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px 9.5px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(31, 31, 31); text-align: center;"><font size="2" style="" face="Mihan-IransansBold"><br></font></p><div><br></div> text/html 2018-11-07T19:06:52+01:00 arefaneha.mihanblog.com بنـده ای از جنـس باران شهادت امام هشتم تسلیت باد http://arefaneha.mihanblog.com/post/214 <div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">عجیب نیست که در سینه غصّه مهمان است</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">شب فراق شده؛ حرف حرف هجران است</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">&nbsp;به چشم‌هم‌زدنی این دو ماه هم رفت و</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">بهار گریه هم امشب رو به پایان است</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">به این فراق بگرییم و یا به دوری ِتو</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">بگو چه كار كنم درد و غم فراوان است</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">شهادت امام هشتم تسلیت باد</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">****</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><div>افتاده ای بر روی خاك و پر نداری</div><div><br></div><div>جز دیده ی تر مونسی دیگر نداری</div><div><br></div><div>آنقدر غربت می چكد از جسمت آقا</div><div><br></div><div>ناخواسته می گویمت مادر نداری</div><div><br></div><div><br></div><div>شهادت امام رضا(علیه السلام) تسلیت باد</div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div>****</div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><div>عبا کشیده به سر غربتی نهان دارد</div><div><br></div><div>نگاه زار به این حالش آسمان دارد</div><div><br></div><div>به یک قدم نرسیده دوباره می افتد</div><div><br></div><div>مشخص است تنی زار و ناتوان دارد</div><div><br></div><div>به سوز زهر پذیرایی از غریبی شد</div><div><br></div><div>چه یادگاری تلخی ز میزبان دارد</div><div><br></div><div><br></div><div>شهادت امام رضا(ع) تسلیت</div></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s4.picofile.com/file/7998637197/emam_reza_babol2011_blogfa_com_09.gif" alt=".."></div></font></div> text/html 2018-11-05T04:08:38+01:00 arefaneha.mihanblog.com بنـده ای از جنـس باران صبحتون بخیر http://arefaneha.mihanblog.com/post/213 <div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">صبح ڪہ جوانہ زد&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">هر چہ خوبـے است</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">بر لب ایوان احساست</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">بر خیز و بہ همہ ی دنیا</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">گلهاے مهربانے هدیہ ڪن</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">صبحتون بخیر و شادی</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://hammihan.com/users/users2017b/status/thumbs/thumb_HamMihan-201725067617111606571509515141.3629.jpg" alt="...."></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">===============</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-IransansBold" size="2" color="#ff0000">"مَالِكِ یَوْمِ الدِّینِ"</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-IransansBold" size="2">جمله ی مالک یوم الدین ، انسان را به یاد حسابرسی قیامت می اندازد ،&nbsp;</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-IransansBold" size="2">تا به حساب انسان نرسیده اند ، انسان خود باید به حساب خود برسد.</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-IransansBold" size="2">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-IransansBold" size="2">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-IransansBold" size="2">&nbsp;</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-IransansBold" size="2">***</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-IransansBold" size="2" color="#000099">الّلهُمَّ عَجِّلْ لِوَلِیِّکَ الْفَرَج</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div></div> text/html 2018-11-02T08:46:19+01:00 arefaneha.mihanblog.com بنـده ای از جنـس باران این جمعه هم گذشت http://arefaneha.mihanblog.com/post/212 <div><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold">ساعات عمرمن همگی غرق غم گذشت</font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold">دست مرا بگیرکه آب ازسرم گذشت</font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold">تا کی غروب جمعه ببینم که مادرم</font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold">یک گوشه بغض کرده که این جمعه هم گذشت</font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div align="center"><img src="http://cdn-tehran.wisgoon.com/dlir-s3/10531452607048953049.jpg" alt="..." width="466" vspace="0" hspace="0" height="466" border="0" align="bottom"></div><div><br></div><div><br></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><div>همتا هم نداری که …</div><div><br></div><div>وقت نبودنت به دلم وعده بدهم</div><div><br></div><div>شاید ” مثلش ” را پیدا کنم !</div><div><br></div><div><br></div><div><br></div></font></div> text/html 2018-10-30T04:54:30+01:00 arefaneha.mihanblog.com بنـده ای از جنـس باران اربعین حسینی تسلیت http://arefaneha.mihanblog.com/post/211 <div><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><div><br></div><div><br></div><div>با آن که</div><div><br></div><div>غرق معصیتمـ باز هم خوشمــ</div><div><br></div><div>نامتـــ هنوز&nbsp;</div><div><br></div><div>اشک مرا در می آورد<font color="#ff0000"> #حسین&nbsp;</font></div><div><br></div><div><br></div><div>****</div><div><br></div></font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold">السلام ای وادی کربلا</font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold">السلام ای سرزمین پر بلا</font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold">السلام ای جلوه گاه ذوالمنن</font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold">السلام ای کشته های بی کفن</font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><br></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold">اربعین حسینی بر شما تسلیت باد</font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold">***</font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><div>بسوز ای دل که امروز اربعین است</div><div><br></div><div>عزای پور ختم المرسلین است</div><div><br></div><div>قیام کربلایش تا قیامت</div><div><br></div><div>سراسر درس، بهر مسلمین است</div><div><br></div><div>&nbsp;</div><div><br></div><div>اربعن حسینی تسلیت باد</div></font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><img src="https://photokade.com/wp-content/uploads/profile-ar-baein-photokade-3.jpg" alt=".." width="455" vspace="0" hspace="0" height="455" border="0" align="bottom"></div> text/html 2018-10-29T09:39:44+01:00 arefaneha.mihanblog.com بنـده ای از جنـس باران اربعین http://arefaneha.mihanblog.com/post/209 <div><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold">باز عاشوراییان پیدا شدند</font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold">باز هم سوداییان شیدا شدند</font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold">اربعین غصه های گل کجاست</font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold">اربعین ناله بلبل کجاست</font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold">اربعین عشق، عباست چه شد</font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold">اربعین، فریاد احساست چه شد …</font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><img src="https://photokade.com/wp-content/uploads/profile-ar-baein-photokade-1.jpg" alt=".." width="487" vspace="0" hspace="0" height="487" border="0" align="bottom"></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><div>اربعین یعنی که یک زن بی بدیل</div><div><br></div><div>گفت از دشمن ندیدم جز جمیل</div><div><br></div><div>اربعین یعنی که عشق ناله کن</div><div><br></div><div>در حریم عشق قلبت پاره کن</div><div><br></div><div>اربعین یعنی که دعوت نامه ها</div><div><br></div><div>آتشی بودند اندر خیمه ها</div><div><br></div><div>اربعین یعنی که گل ها پر پر است</div><div><br></div><div>پاره پاره قلب آن پیغمبر است</div><div><br></div><div>اربعین یعنی که گل ها بی سر است</div><div><br></div><div>باغبان همچون گلستان پر پر است</div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><img src="https://www.ainbaal.net/assets1/2017/01/muharram_10_20161010_2065722270.jpg" alt=".." width="483" vspace="0" hspace="0" height="337" border="0" align="bottom"></div></font></div> text/html 2018-10-26T03:42:44+01:00 arefaneha.mihanblog.com بنـده ای از جنـس باران غیبت نکنید http://arefaneha.mihanblog.com/post/208 <div><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold">برحذرباش ..</font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold">ازاینکه نماز بخونی</font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><span style="font-family: Mihan-IransansBold; font-size: small;">روزه بگیری&nbsp;</span></div><div><span style="font-family: Mihan-IransansBold; font-size: small;"><br></span></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold">قرآن بخوانی</font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold">قیام شب داشته باشی</font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold">صدقه و انفاق کنی</font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold">و کارهای مردم را راه بیندازی وخودت راخسته کنی...!&nbsp;</font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold">اما یکی دیگه بیاد باخیال راحت نیکی ها وحسنات تو را بردارد..</font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold">&nbsp;&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-IransansBold">&nbsp; &nbsp;</font><font size="4" face="Mihan-IransansBold" color="#ff0000"> غیبت نکنید</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-IransansBold" color="#ff0000"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-IransansBold" color="#ff0000"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img src="http://img1.tebyan.net/Big/1394/10/194419410219414416819817265137462056976.jpg" alt="عکس نوشته غیبت ممنوع" width="377" vspace="0" hspace="0" height="604" border="0" align="bottom"></div> text/html 2018-10-26T03:38:57+01:00 arefaneha.mihanblog.com بنـده ای از جنـس باران صبحتون بخیر http://arefaneha.mihanblog.com/post/207 <div><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold">هر چیزی که به قیمت&nbsp;</font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold">از دست دادن آرامشتان تمام شود،</font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold">زیادی گران است!!!</font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold">رهایش کنید...</font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold">صبحتون بخیر</font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold">زندگیتون پر از آرامش</font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div align="center"><img src="http://www.seyedrezabazyar.com/fa/files/2017/01/Message-morning.jpg" alt="غکس نوشته صبح بخیر" width="439" vspace="0" hspace="0" height="439" border="0" align="bottom"></div> text/html 2018-10-24T02:17:56+01:00 arefaneha.mihanblog.com بنـده ای از جنـس باران خدای خوبم http://arefaneha.mihanblog.com/post/206 <div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">خدای خوبم امروز روز , چهارشنبه است …</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">دلم میخواهد برای همه بنده هایت دعا کنم .</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">دعایی از اعماق وجودم …</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">خدایا !</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">شاد کن دلی را که گرفته و دلتنگه</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">بی نیاز کن کسی را که بدرگاهت نیازمنده ،،،</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">امیدوار کن کسی را که به آستانت ناامید است ،،،</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">بگیر دستانی که اکنون بسوی تو بلند است …</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">مستجاب کن امروز دعای کسی که با اشکهایش تو را صدا میزند …</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">حامی اون دلی باش که تنهاشده ..</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">دستگیر دستی باش که درماندست و رو به آسمونت درازه .</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">پروردگارا !</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">امروز و همیشه سلامتی و شادی را مهمان دائمی دلهای عزیزان و دوستانم گردان …</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">آمین….</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div> text/html 2018-10-22T03:31:16+01:00 arefaneha.mihanblog.com بنـده ای از جنـس باران http://arefaneha.mihanblog.com/post/205 <div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">﷽</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">امام صادق(ص):</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">بہ خداوند امیدوار باش،</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">امیدی کہ تو را بر انجام معصیتش جرات نبخشد؛&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">و از خداوند بیم داشتہ باش؛ بیمی کہ تو را از رحمتش نا امید نگرداند...</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">جامع الاخبار شعیری ص۹۸</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div> text/html 2018-10-21T03:26:46+01:00 arefaneha.mihanblog.com بنـده ای از جنـس باران صبح بخیر http://arefaneha.mihanblog.com/post/204 <div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">خوشبختی یعنی هرصبح</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">که چشماتو باز میکنی&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">ببینی سلامتی</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">الهی همیشه</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">صحیح و سالم</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">و زندگیتون پر از</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">رنگ‌های شاد باشه</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div> text/html 2018-10-17T02:49:33+01:00 arefaneha.mihanblog.com بنـده ای از جنـس باران صبح شما بخیر http://arefaneha.mihanblog.com/post/203 <div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">یاران مهربان</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">صبح شما بخیر</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">گلهای پرنیان</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">صبح شما بخیر</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">با یک سبد نسیم؛</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">با یک بغل شمیم</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">سرسبز و گل فشان؛&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">صبح شما بخیر</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img src="http://cdn-tehran.wisgoon.com/dlir-s3/10531450500855138562.jpg" alt="صبح بخیر" width="441" vspace="0" hspace="0" height="434" border="0" align="bottom"></div> text/html 2018-10-14T08:30:11+01:00 arefaneha.mihanblog.com بنـده ای از جنـس باران تـــوبـــه http://arefaneha.mihanblog.com/post/202 <div><br></div><div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">امام صادق(ع):</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">گناهانی که توبه کردی</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">و وقتی یادت می آید</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">از خدا شرم میکنی</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">خدا آن گناه را حتی از&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">یاد و ذهن فرشته اعمال هم پاک میکند&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">و به نیکی تبدیلش میسازد.</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">میزان الحکمه</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">••••❅❈❅••••</font></div></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div> text/html 2018-10-14T03:30:18+01:00 arefaneha.mihanblog.com بنـده ای از جنـس باران زیباترین سر آغاز http://arefaneha.mihanblog.com/post/201 <div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">امروز را با نام خدا</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">آغاز می ڪنیم</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">ڪہ زیباترین و مطمئن‌ترین</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">سر آغاز است</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">درود صبح بخیر دوستان</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">&nbsp;</font></div>