عارفانه های ناب خدای من نه دور کعبه است؛ نه در کلیسا؛ نه در معبد؛ خدای من همین جاست... کنار تمام دلواپسی هایم ؛ بغض هایم ؛ خنده هایم ؛ خدای من؛ نمی ترساند مرا از آتـش امـــــــــــــــــــا می ترساند مـرا از شکستن دلــــی... اشک آوردن به چشمی ... نــا حـق کردن حقی .. خدای من می بیند مرا " هر جا که باشم می فهمد مرا با هر زبانی که سخن می گویم ، خدای من حواسش در همه احوال به من هست " خدای من مــرا از هیچ نمی ترساند ؛ جز " بی فـــکر سخن گفتن " و " رنجاندن دلـــــی " خـــدای من...؛ "خدای تمــــــام مهربــــــانی هاست"...! دکتر شریعتی http://arefaneha.mihanblog.com 2018-06-22T11:48:08+01:00 text/html 2018-06-22T03:29:31+01:00 arefaneha.mihanblog.com بنـده ای از جنـس باران "اللهم عجل لولیک الفرج" http://arefaneha.mihanblog.com/post/141 <div><font face="Mihan-Koodak" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-Koodak" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-Koodak" size="3">من از تراکم سیاه ابرها می ترسم ...</font></div><div><font face="Mihan-Koodak" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-Koodak" size="3">هیچ کس مهربانتر از تو نیست ...&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Koodak" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-Koodak" size="3">صدا می زنم ...</font></div><div><font face="Mihan-Koodak" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-Koodak" size="3">کجاست آن یوسف گمگشته مهربانی&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Koodak" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-Koodak" size="3">که چراغ هدایت به دست در زمین دادگری کند ؟</font></div><div><font face="Mihan-Koodak" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-Koodak" size="3">کجاست مهـدی ... ؟</font></div><div><font face="Mihan-Koodak" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-Koodak" size="3">مرا در یاب ...</font></div><div><font face="Mihan-Koodak" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-Koodak" size="3">در انتظارت هستم و خواهم بود ... بیا ...</font></div><div><font face="Mihan-Koodak" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-Koodak" size="3">مهدیا دل شکسته ام را به تو می سپارم ... دلدارم تو باش</font></div><div><font face="Mihan-Koodak" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-Koodak" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-Koodak" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-Koodak" size="3">"اللهم عجل لولیک الفرج"</font></div><div><font face="Mihan-Koodak" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-Koodak" size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s5.picofile.com/file/8126359634/AKSGIF_IR_emam_zaman_mahdi_gif.gif" alt="دعای فرج"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2018-06-22T03:24:52+01:00 arefaneha.mihanblog.com بنـده ای از جنـس باران امروزتون پر از الطاف خداوندی http://arefaneha.mihanblog.com/post/140 <div><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold">سلام دوستان صبح بخیر</font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold">آرامش یعنی درمیان صدها مشکل</font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold">&nbsp;خیالت هم نباشد</font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold">&nbsp;لبخند بزنی چون میدانی</font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold">&nbsp;خدایی داری که هوایت را دارد..</font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold">امروزتون پر از الطاف خداوندی</font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div align="center"><img src="http://cdn-tehran.wisgoon.com/dlir-s3/10531446088093765816.jpg" alt="عکس نوشته " width="482" vspace="0" hspace="0" height="479" border="0" align="bottom"></div> text/html 2018-06-20T03:46:10+01:00 arefaneha.mihanblog.com بنـده ای از جنـس باران صبح شما بخیر http://arefaneha.mihanblog.com/post/139 <div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold" size="2" color="#cc33cc"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold" size="2" color="#cc33cc"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold" size="2" color="#cc33cc"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold" size="2" color="#cc33cc">یاران مهربان</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold" size="2" color="#cc33cc"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold" size="2" color="#cc33cc">صبح شما بخیر</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold" size="2" color="#cc33cc"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold" size="2" color="#cc33cc">گلهای پرنیان</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold" size="2" color="#cc33cc"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold" size="2" color="#cc33cc">صبح شما بخیر</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold" size="2" color="#cc33cc"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold" size="2" color="#cc33cc">با یک سبد نسیم؛</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold" size="2" color="#cc33cc"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold" size="2" color="#cc33cc">با یک بغل شمیم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold" size="2" color="#cc33cc"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold" size="2" color="#cc33cc">سرسبز و گل فشان؛&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold" size="2" color="#cc33cc"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold" size="2" color="#cc33cc"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold" size="2" color="#cc33cc">صبح شما بخیر</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold" size="2" color="#cc33cc"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold" size="2" color="#cc33cc"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold" size="2" color="#cc33cc"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold" size="2" color="#cc33cc"><br></font></div> text/html 2018-06-16T19:10:53+01:00 arefaneha.mihanblog.com بنـده ای از جنـس باران نیایش شبانه با حضـــــرت عشق ❤ ❤ http://arefaneha.mihanblog.com/post/138 <div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://hammihan.com/users/users2017/status/thumbs/thumb_HamMihan-201718251220006993531500504200.8148.jpg" alt="عکس"></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">نیایش شبانه با حضـــــرت عشق ❤ ❤&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">خدایا!&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">من گمشده دریای متلاطم روزگارم و تو بزرگواری!</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">پس خدایا!</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">هیچ می دانی که بزرگوار آن است که گمشده ای را به مقصد برساند؟</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">تا ابد محتاج یاری تو</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">رحمت تو</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">توجه تو</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">عشق تو</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">گذشت تو</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">عفو تو</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">مهربانی تو ...</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">و در یک کلام "محتاج توام" ...</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">دعای هرشب</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">قبل از خواب زمزمه کنیم</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">اللّهُمَّ اجْعَلْ عَواقِبَ امُورِنا خَیْراً</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">خداوندا&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">آخر و عاقبت کارهاے ما را ختم به خیر کن ...</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">آرامش شب نصیبتون</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div> text/html 2018-06-14T18:25:43+01:00 arefaneha.mihanblog.com بنـده ای از جنـس باران عید سعید فطر مبارک http://arefaneha.mihanblog.com/post/136 <div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">عید رمضان آمد و ماه رمضان رفت</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">صد شکر که این آمد و صد حیف که آن رفت</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.dailys.ir/wp-content/uploads/2017/04/%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DA%A9-%D8%B9%DB%8C%D8%AF-%D8%B3%D8%B9%DB%8C%D8%AF-%D9%81%D8%B7%D8%B1-2.gif" alt="عید فطر مبارک"></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">خداوندا تو را شاکریم که یک ماه میهمان واین اجازه رابه ما دادی تاسحرها&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">عاشقانه با تو سخن بگوئیم ودرد دلمان را با تو بگوئیم&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">و اکنون روز اول شوال را بر ما عیدگرداندی&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">عید برعاشقان مبارکباد.</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.dailys.ir/wp-content/uploads/2017/04/%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DA%A9-%D8%B9%DB%8C%D8%AF-%D8%B3%D8%B9%DB%8C%D8%AF-%D9%81%D8%B7%D8%B1-3.gif" alt="عید فطر"></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><div>خداحافظ ای ماه غفران و رحمت</div><div><br></div><div>خداحافظ ای ماه عشق و عبادت</div><div><br></div><div>خداحافظ ای ماه نزدیکی بر آرزوها</div><div><br></div><div>خداحافظ ای ماه مهمانی حق تعالی</div><div><br></div><div>خداحافظ ای دوریت سخت و جانکاه</div><div><br></div><div>خداحافظ ای بهترین ماه الله</div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.amazing.ir/wp-content/uploads/2014/06/Fetr-93-Amazing-ir-1.gif" alt="عکس متحرک"></div><div><br></div></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><div><br></div><div><br></div><div>استشمام عطر خوش بوی عید فطر&nbsp;</div><div><br></div><div>از پنجره ملکوتی رمضان گوارای وجود پاکتان</div><div><br></div><div>و صد شکر که این آمد و صد حیف که آن رفت…</div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.amazing.ir/wp-content/uploads/2014/06/%D8%B9%DB%8C%D8%AF-%D9%81%D8%B7%D8%B1-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DA%A9-4.jpg" alt="عکس"></div><div><br></div><div><br></div></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><div>فرازهایی از دعای وداع امام سجاد(ع) با ماه رمضان:</div><div><br></div><div>بدرود ای بزرگترین ماه خداوند و ای عید اولیای خدا…</div><div><br></div><div>بدرود ای ماه دست یافتن به آرزوها…</div><div><br></div><div>بدرود ای یاریگر ما که در برابر شیطان یاریمان دادی…</div><div><br></div><div>بدرود ای که هنوز فرا نرسیده از آمدنت شادمان بودیم</div><div><br></div><div>و هنوز رخت برنبسته از رفتنت اندوهناک.</div><div><br></div><div><br></div><div>* التماس دعا*</div><div><br></div><div><br></div></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.amazing.ir/wp-content/uploads/2014/06/%D8%B9%DB%8C%D8%AF-%D9%81%D8%B7%D8%B1-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DA%A9-3.jpg" alt="عکس نوشته"></font></div> text/html 2018-06-13T01:51:01+01:00 arefaneha.mihanblog.com بنـده ای از جنـس باران دراین صبح زیبا http://arefaneha.mihanblog.com/post/135 <div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">دراین صبح زیبا</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">امیدوارم</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">نگاه پرمهرخدا</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">همراه لحظه هاتون…</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">سلامتی و نیکبختی</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">گوارای وجودتون…</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">بارش برکت و نعمت</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">جاری در زندگیتون…</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">و نور و عشق الهی</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">مهمون دلتون باشه,</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div> text/html 2018-06-12T06:58:39+01:00 arefaneha.mihanblog.com بنـده ای از جنـس باران نمازهایت را عاشقانه بخوان http://arefaneha.mihanblog.com/post/134 <div><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold">نمازهایت را عاشقانه بخوان،حتی اگر خسته ای یا حوصله نداری،</font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><span style="font-family: Mihan-IransansBold; font-size: small;">قبلش فکر کن چرا داری نماز میخونی ؟</span></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><span style="font-family: Mihan-IransansBold; font-size: small;">آن وقت کم کم لذت میبری از کلماتی که تمام عمرداری تکرارشون میکنی.</span></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><span style="font-family: Mihan-IransansBold; font-size: small;">تکرار هیچ چیز جز نماز در این دنیا قشنگ نیست.</span></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><span style="font-family: Mihan-IransansBold; font-size: small;">هـرگـز نـمـازت را تـرک مـکـن ،مـیـلیـون هـا نـفـر زیـر خـاک ،</span></div><div><span style="font-family: Mihan-IransansBold; font-size: small;"><br></span></div><div><span style="font-family: Mihan-IransansBold; font-size: small;">بـزرگ تـریـن آرزویـشـان بـازگـشت بـه دنـیـاست تـا سجـده کـنـنـد ...&nbsp;</span></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold">ولـو یـک سـجـده !</font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.dailys.ir/wp-content/uploads/2017/06/%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B2-11.jpg" alt="عکس "></div> text/html 2018-06-09T03:10:12+01:00 arefaneha.mihanblog.com بنـده ای از جنـس باران صبح شد http://arefaneha.mihanblog.com/post/133 <div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">صبح شد</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">باز هم آهنگ خدا می آید</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">چه نسیم خنکی</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">دل به صفا می آید&nbsp; …</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">به نخستین نفس بانگ</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">خروس سحری</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">زنگ دروازه ی دنیا به</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">صدا می آید</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">سلام صبحت بخیر</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">♥</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://hammihan.com/users/users2016/status/thumbs/thumb_HamMihan-201625772319172296241478665713.3454.jpg" alt="///"></div> text/html 2018-06-07T18:57:12+01:00 arefaneha.mihanblog.com بنـده ای از جنـس باران حلالم کن http://arefaneha.mihanblog.com/post/132 <div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">ای دوست مهربان!</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">اگر زخمی چشیدی گهگاهی از زبان من،</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">اگر رنجیده خاطر گشتی از لحن بیان من،</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">حلالم کن و بعد امشب دعایم کن...</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1396/3/24/6365281_557.jpg" alt="//"></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">&nbsp;</font></div> text/html 2018-06-05T20:14:17+01:00 arefaneha.mihanblog.com بنـده ای از جنـس باران الغوث خلّصنا من النّار http://arefaneha.mihanblog.com/post/131 <div><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold">عَبدم ولی عبدِ گنه‌کار</font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold">هم روسیاهم هم گرفتار</font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold">معبودِ من ای حیّ دادار</font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold">من بندۀ عاصی، تو غفار&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold">الغوث خلّصنا من النّار</font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold">دستم بگیر از پا نشستم</font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold">یک عمر عهدم را شکستم</font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold">عفو تو باشد بود و هستم</font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold">یارب تو آبرویم را نگهدار&nbsp; &nbsp; &nbsp;</font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold">الغوث خلّصنا من النّار</font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold">من خسته از بارِ گناهم</font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold">مویَم سفید و روسیاهم</font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold">این عفو تو این اشک و آهم</font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold">باز آمدم با جرمِ بسیار&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold">الغوث خلّصنا من النّار</font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold">اگرچه مستحقِ نارم</font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold">روزم شده چون شامِ تارم</font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold">مولا علی را دوست دارم</font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold">بر حرمت حیدرِ کرّار&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold">الغوث خلّصنا من النّار</font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold">یا سیدی تا زنده هستم</font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold">از عفو تو شرمنده هستم</font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold">شرمنده زین پرونده هستم</font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold">خواندم تو را با این دلِ زار&nbsp; &nbsp; &nbsp;</font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold">الغوث خلّصنا من النّار</font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold">از جرمِ بسیارم چه گویم؟</font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold">حتی نیاوردی به رویم</font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold">پیوسته دادی آبرویم</font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold">در بین خلق، ای حیّ دادار&nbsp; &nbsp; &nbsp;</font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold">الغـوث خلّصنا من النّار</font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold">یارب یارب یا الهی</font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold">بر جرمِ سنگینم گواهی</font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold">من بی‌پناهم تو پناهی</font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold">من معصیت‌کارم تو ستّار&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold">الغوث خلّصنا من النّار</font></div><div><br></div> text/html 2018-06-03T18:01:55+01:00 arefaneha.mihanblog.com بنـده ای از جنـس باران التماس دعا http://arefaneha.mihanblog.com/post/130 <div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">شب قدر از خم توحید شرابم دادند</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">تشنه لب بودم آب از می نابم دادند</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">العطش گفتم و نوشیدم از آن باده ناب</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">تا نجات از عطش روز حسابم دادند</font></div></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://susawebtools.ir/img/gallery/linepic/367.gif" alt=".."></div><div><br></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">شب قدر است بیا قدر بدانیم کمی</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">خانه دل ز گناهان بتکانیم کمی</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">شعله افتاده به ملک دلم از فرط گناه</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">دوست را از دل این شعله بخوانیم کمی</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://susawebtools.ir/img/gallery/linepic/367.gif" alt=".."></div><div><br></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">غرق گناهم به که روی آورم</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">نامه سیاهم به که روی آورم</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">از غم و غصه شده ام زیر و رو</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">غیر خدایم به که روی آورم</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://susawebtools.ir/img/gallery/linepic/367.gif" alt=".."></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">دستهای من دخیل دل پاکت</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">مرا در این ساعات نه به بهای لیاقت</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">بلکه به رسم رفاقت اول حلال و بعد هم دعا کن</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">و خدا کند که بدانی چقدر محتاج است</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">نگاه خسته ی من بر دعای دستانت</font></div></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://susawebtools.ir/img/gallery/linepic/367.gif" alt=".."></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">یارب اگر نگذری از جرم و گناهم چه کنم ؟</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">ندهی گر به در خویش پناهم چه کنم ؟</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">گر برانی و نخوانی و کنی نومیدم</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">به که روی آورم و حاجت ز که خواهم ؛ چه کنم ؟</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">&nbsp;</font></div></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">التماس دعا</font></div></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s6.picofile.com/file/8197999276/AKSGIF_IR_GHADR_gif_%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DA%A9_%D8%B4%D8%A8_%D9%82%D8%AF%D8%B1356.gif" alt="..."></div><div><br></div> text/html 2018-05-27T03:20:52+01:00 arefaneha.mihanblog.com بنـده ای از جنـس باران به نام تو آغاز می‌کنم http://arefaneha.mihanblog.com/post/129 <div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="3"><b>خدایا آغازی که تو صاحبش نباشی چه امیدیست به پایانش؟</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="3"><b>پس به نام تو آغاز می‌کنم روزم را</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="3"><b>بسم الله الرحمن الرحیم&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://hedayat95.kowsarblog.ir/media/blogs/hedayat95/mobile/wp-1505362888825.gif?mtime=1505362880" alt="..."></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-IransansBold" size="2">احادیث گهربار درباره ماه رمضان&nbsp;</font></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div style="text-align: right;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://susawebtools.ir/img/gallery/linepic/364.gif" alt="..."></div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><div style="text-align: right;"><strong style="color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 10.6667px; text-align: justify;">پیا</strong><font face="Mihan-IransansBold" size="2">مبر صلى الله علیه و آله فرمودند:</font></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-IransansBold" size="2">شَهرُ رَمَضانَ شَهرُ اللّه عَزَّوَجَلَّ وَ هُوَ شَهرٌ یُضاعِفُ اللّه‏ُ فیهِ الحَسَناتِ وَ یَمحو فیهِ السَّیِّئاتِ وَ هُوَ شَهرُ البَرَكَةِ؛</font></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-IransansBold" size="2">ماه رمضان، ماه خداست و آن ماهى است كه خداوند در آن حسنات را مى‏افزاید و گناهان را پاك مى‏كند و آن ماه بركت است.</font></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-IransansBold" size="2">&nbsp;(بحارالأنوار، ج 96، ص 340، ح 5)</font></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div style="text-align: right;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://susawebtools.ir/img/gallery/linepic/364.gif" alt="..."></div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div style="text-align: right;"><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">&nbsp;رسول خدا (صلى الله علیه و آله) فرمود:</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">&nbsp;هو شهر اوله رحمة و اوسطه مغفرة و اخره عتق من النار؛</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">رمضان ماهى است كه ابتدایش رحمت است و میانه‏اش مغفرت و پایانش آزادى از آتش جهنم.</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">&nbsp;(بحار الانوار، ج 93، ص 342)</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://susawebtools.ir/img/gallery/linepic/364.gif" alt=".."></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">&nbsp;رسول خدا (صلى الله علیه و آله) فرمود:</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">&nbsp;ان ابواب السماء تفتح فى اول لیلة من شهر رمضان و لا تغلق الى اخر لیلة منه؛</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">درهاى آسمان در اولین شب ماه رمضان گشوده مى‏شود و تا آخرین شب آن بسته نخواهد شد.</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">&nbsp; &nbsp; (بحار الانوار، ج 93، ص 344)</font></div></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://susawebtools.ir/img/gallery/linepic/364.gif" alt="..."></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">رسول خدا (صلى الله علیه و آله) فرمود:</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">&nbsp;لو یعلم العبد ما فى رمضان لود ان یكون رمضان السنة؛</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">&nbsp;اگر بنده «خدا» مى‏دانست كه در ماه رمضان چیست [چه بركتى وجود دارد] دوست مى‏داشت كه تمام سال، رمضان باشد.</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">(بحار الانوار، ج 93، ص 346)</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">&nbsp;</font></div></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://cdn-tehran.wisgoon.com/dlir-s3/1053500x666_1405514140836383.png" alt="..."></div><div><br></div></div></div> text/html 2018-05-25T19:02:42+01:00 arefaneha.mihanblog.com بنـده ای از جنـس باران "یَداللَهِ فَوقَ أَیْدِیهِم" http://arefaneha.mihanblog.com/post/128 <div><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold">گفته ‏"یَداللَهِ فَوقَ أَیْدِیهِم"</font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold">‏یعنی بنده‌ی من ‏نگران فردایت نباش</font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold">‏از اَفعال آدم‌ها دلگیر نشو</font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold">‏کاری از آنها ‏برنمی‌آید</font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold">دستت را به من بده</font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold">‏تا من نخواهم</font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold">برگی از درخت نمی‌افتد.</font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold">شب بخیر&nbsp;</font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div align="center"><img src="http://uupload.ir/files/z5iv_photo_2016-11-09_23-54-55.jpg" alt="عکس نوشته شب بخیر" width="393" vspace="0" hspace="0" height="368" border="0" align="bottom"></div> text/html 2018-05-22T03:26:30+01:00 arefaneha.mihanblog.com بنـده ای از جنـس باران صبح http://arefaneha.mihanblog.com/post/127 <div><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold">آمدن هر صبح پیام خداوند برای آغاز یک</font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold">فرصت تازه است برخیز و در این فرصت تازه</font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold">زندگی را زندگی کن</font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold">تغییر مثبتی ایجاد کن</font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold">و از یک روز دوست داشتنی خداوند لذت ببر</font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold">صبحتان بخیر&nbsp;</font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.beytoote.com/images/stories/fun/fu11302.jpg" alt="صبح بخیر"></div> text/html 2018-05-20T15:44:54+01:00 arefaneha.mihanblog.com بنـده ای از جنـس باران محتاج دعائیم هنوز … http://arefaneha.mihanblog.com/post/126 <div><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div align="center"><img src="http://uupload.ir/files/1584_photo_2017-05-27_08-47-04.jpg" alt="..." width="400" vspace="0" hspace="0" height="390" border="0" align="bottom"></div><div><br></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold">در سکوتی که دلت&nbsp;</font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold">دست دعا باز نمود،&nbsp;</font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold">یاد ما باش که محتاج دعائیم&nbsp;</font><span style="font-family: Mihan-IransansBold; font-size: small;">هنوز …</span></div><div><span style="font-family: Mihan-IransansBold; font-size: small;"><br></span></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold">در چهارمین روز و لحظه افطار&nbsp;</font><span style="font-family: Mihan-IransansBold; font-size: small;">ماه مبارک رمضان</span></div><div><span style="font-family: Mihan-IransansBold; font-size: small;"><br></span></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold">مارا ازدعای خیرتون فراموش نکنید</font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div>