عارفانه های ناب خدای من نه دور کعبه است؛ نه در کلیسا؛ نه در معبد؛ خدای من همین جاست... کنار تمام دلواپسی هایم ؛ بغض هایم ؛ خنده هایم ؛ خدای من؛ نمی ترساند مرا از آتـش امـــــــــــــــــــا می ترساند مـرا از شکستن دلــــی... اشک آوردن به چشمی ... نــا حـق کردن حقی .. خدای من می بیند مرا " هر جا که باشم می فهمد مرا با هر زبانی که سخن می گویم ، خدای من حواسش در همه احوال به من هست " خدای من مــرا از هیچ نمی ترساند ؛ جز " بی فـــکر سخن گفتن " و " رنجاندن دلـــــی " خـــدای من...؛ "خدای تمــــــام مهربــــــانی هاست"...! دکتر شریعتی http://arefaneha.mihanblog.com 2018-03-24T09:40:26+01:00 text/html 2018-03-22T14:23:07+01:00 arefaneha.mihanblog.com بنـده ای از جنـس باران التماس دعا .. http://arefaneha.mihanblog.com/post/105 <div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">شب آرزوهاست و با هر زبان ، با هر عقیده</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">در هر کجا و هر زمانی که با امید از خدا خواهشی دارید</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">ما را بی نصیب از دعاهایتان نگذارید . . .</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://susawebtools.ir/img/gallery/linepic/384.gif" alt=".."></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">لیله الرغائب شده دل زار و مزاراست</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">اشک دل و نجوای شب بنده خوار است</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">ما هیچ نخواهیم به جز دو طلب نیک</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">یک : دیدن کربلا و دو: حضرت یار است . .</font></div></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://susawebtools.ir/img/gallery/linepic/384.gif" alt="..."></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">خدایا</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">آرزو می کنم ، آنچه را آرزو کنم ، که تو دوست داری</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">و آن آرزو را اجابت نمایی که نیک فرجامم نماید .</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">لیله الرغائب شب آرزوهاست</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">برای اجابت آرزوهای هم آرزو کنیم . . .</font></div></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://susawebtools.ir/img/gallery/linepic/384.gif" alt="..."></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">شب آرزوهاست</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">باید دری برای مناجات وا شود</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">تا درد بی دوای گناهم دوا شود</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">باید کسی که نزد خدا دارد ابرو</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">وقت سحر به یاد دلم در دعا شود</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">التماس دعا</font></div></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://susawebtools.ir/img/gallery/linepic/384.gif" alt="..."></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">امشب می تونی هرآرزویی داری بگی</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">امشب یکی هست که صدات رو میشنوه</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">یکی که توی خلوت اشکات پا میذاره</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">شب آرزوهاست</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">منو از یاد نبر . . .</font></div></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.delna.ir/wp-content/uploads/2016/04/SMS-Shabe-Arezooha.jpg" alt="عکس"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2018-03-20T01:13:51+01:00 arefaneha.mihanblog.com بنـده ای از جنـس باران انشاءالله سال خوبی داشته باشید... http://arefaneha.mihanblog.com/post/104 <div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">پهن کردن سفره هفت سین</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">1. بعد از پهن کردن سفره هفت سین یا رومیزی هنگام بردن قران 40مرتبه یاباسط بگویید</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">2.سوره یس را باز کنید و 100مرتبه یاحکیم، 100مرتبه یاعلیم،100مرتبه یا نور بگویید</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">3.وقتی اینه رو سر سفره گذاشتید 100مرتبه یا مصور بگویید</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">4. وقتی تنگ ماهی روگذاشتید 40مرتبه یا حی بگویید.</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">5. وقتی شمع ها رو روشن کردید 40مرتبه یا نور بگویید</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">6. 365تومن لای قران بذارید و به نیت حضرت امیرالمومنین&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">110مرتبه یا علی بگویید و پول را بعد از تحویل سال به فقرا بدهید</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">7. وقتی شیرینی و نقل و کشمش را گذاشتید 100مرتبه یارحیم،&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">100مرتبه یا رحمان بگویید و به کسانی که اختلاف دارند بدهید.</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">قبل از پهن کردن سفره هفت سین صدقه کنار بگذارید</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">انشاءالله سال خوبی داشته باشید...</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">پیشاپیش عیدتون مبارک</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://parsino.com/wp-content/uploads/2018/02/%D9%85%D8%AA%D9%86-%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%DA%A9-%D8%B9%DB%8C%D8%AF-%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B2-9.jpg" alt="عکس"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2018-03-16T04:57:01+01:00 arefaneha.mihanblog.com بنـده ای از جنـس باران در این آخرین روزهای سال http://arefaneha.mihanblog.com/post/103 <div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-IransansBold">خداوندا&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-IransansBold">در این آخرین روزهای سال&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: Mihan-IransansBold; font-size: small;">دل همه کسانی که دوستشان دارم را&nbsp;</span></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: Mihan-IransansBold; font-size: small;">چنان در جویبار زلال رحمتت شستشو ده که&nbsp;</span></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: Mihan-IransansBold; font-size: small;">هر کجا تردیدی هست ایمان&nbsp;</span></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: Mihan-IransansBold; font-size: small;">هر کجا زخمی هست مرهم&nbsp;</span></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: Mihan-IransansBold; font-size: small;">هر کجا نومیدی هست امید&nbsp;</span></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: Mihan-IransansBold; font-size: small;">و هرکجا نفرتی هست عشق جای آنرا فرا گیرد&nbsp; &nbsp;</span></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: Mihan-IransansBold; font-size: small;">برای خانه تکانی اول باید دلهایمان پاک شود .&nbsp;</span></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-IransansBold">پروردگارا دراین روزهای پایانی سال 96،&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-IransansBold">به خواب دوستانم آرامش،&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-IransansBold">به بیداریشان آسایش،&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-IransansBold">به زندگیشان نشاط،&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-IransansBold">به عشقشان ثبات،&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-IransansBold">به عهدو مهرشان وفا،&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-IransansBold">به عمرشان عزت،&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-IransansBold">به رزقشان برکت&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-IransansBold">و به وجودشان صحت،&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-IransansBold">عطا بفرما&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-IransansBold">الهی آمین&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img src="http://cdn-tehran.wisgoon.com/dlir-s3/10531456156581218909.jpg" alt="عکس" width="426" vspace="0" hspace="0" height="426" border="0" align="bottom"></div> text/html 2018-03-14T01:00:48+01:00 arefaneha.mihanblog.com بنـده ای از جنـس باران روزتون خدایی http://arefaneha.mihanblog.com/post/102 <div><font face="Mihan-Nassim" size="3"><b><br></b></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="3"><b>نیایش صبحگاهی</b></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="3"><b><br></b></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="3"><b><br></b></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="3"><b>"الهی" تو در جویبار رگهایم جریان داری!</b></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="3"><b><br></b></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="3"><b>در همه نفسهایم جاری هستی!</b></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="3"><b><br></b></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="3"><b>در شگفتی های وجودم بودنت را به تماشا گذاشته ای!</b></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="3"><b><br></b></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="3"><b>هر تپش دلم تو را فریاد میزند!</b></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="3"><b><br></b></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="3"><b>خدایا در کعبه چرا؟! تو در قلب منی</b></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="3"><b><br></b></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="3"><b>سرگشتگی ،در بادیه ها چرا؟!</b></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="3"><b><br></b></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="3"><b>تو در دل منی!</b></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="3"><b><br></b></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="3"><b>در بی سوئی ها و بی کرانگی هاچرا؟!</b></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="3"><b><br></b></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="3"><b>تو در جان منی!</b></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="3"><b><br></b></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="3"><b>نازنین خدای من،</b></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="3"><b><br></b></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="3"><b>همه روز برای همه دوستانم عشق حقیقی،</b></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="3"><b><br></b></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="3"><b>سلامتی،آرامش و نیکبختی را آرزو دارم...</b></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="3"><b><br></b></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="3"><b>خدایا عطا کن به آنان هر آنچه بر ایشان خیر است.</b></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="3"><b><br></b></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="3"><b><br></b></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="3"><b>سلام صبحتون بخیر</b></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="3"><b><br></b></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="3"><b>روزتون خدایی</b></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="3"><b><br></b></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="3"><b><br></b></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="3"><b><br></b></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="3"><b><br></b></font></div> text/html 2018-03-12T14:58:00+01:00 arefaneha.mihanblog.com بنـده ای از جنـس باران دست های گرم خدا http://arefaneha.mihanblog.com/post/100 <div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">یک روزی،</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">یک جایی،</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">شاید به جایی برسی که&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">دستت از همه جا</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">کوتاه باشد...</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">همان لحظه،</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">همان جا،</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">همه چیز را دو دستی بسپار</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">به دست های گرم خدا....</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">از خدا بخواه همه چیز را همان طور که</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">به صلاحت هست کنار هم بچیند،</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">نه آن طور که خودت دوست داری...</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">همان لحظه،</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">خدا همه چیز را درست از جایی که&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">انتظارش را نداری کنار هم میچیند....</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">&nbsp; &nbsp; طوری که جز لبخند،</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">کاری از دستت بر نمی آید:)</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">خدای مهربانم!</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">همیشه،</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">همه جا،</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">به موقع سرانگشت هایم را میگیری...</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">دستت را زیرچانه ام میگذاری&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">و می بوسی ام...</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">امروز مرا بوسیدی:)</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">رد لب هایت روی لپ های گل انداخته ام</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">هرلحظه حالم را بهتر میکند...</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><br></div><div><br></div> text/html 2018-03-08T17:26:22+01:00 arefaneha.mihanblog.com بنـده ای از جنـس باران میلاد حضرت فاطمه(س) مبارک باد . . http://arefaneha.mihanblog.com/post/99 <div><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold">یکتا گُهر بحر رسالت زهراست</font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold">محبوبه حق، ظرف ولایت زهراست</font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold">همتای علی، نور دو چشم احمد</font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold">سرچشمه دریای امامت زهراست</font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold">میلاد حضرت فاطمه(س) مبارک باد . .</font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><img src="http://susawebtools.ir/img/gallery/linepic/384.gif" alt="..." vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><div>با نام تو دل چه با صفا می گردد</div><div><br></div><div>با مهر تو دل زغم رها می گردد</div><div><br></div><div>باشی تو کلید راز هستی زهرا</div><div><br></div><div>با نام تو قفل بسته وا می گردد</div><div><br></div><div>میلاد حضرت فاطمه(س) مبارک باد . . .</div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div>&nbsp;<img src="http://susawebtools.ir/img/gallery/linepic/384.gif" alt="..." style="font-family: tahoma; font-size: 11px;" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div><br></div><div><br></div></font><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><div><br></div><div><div>چون فاطمه مظهر خدای یکتاست</div><div><br></div><div>انوار خدا ز روی زهرا پیداست</div><div><br></div><div>همتای علی، در دو جهان بی همتاست</div><div><br></div><div>زهراست محمد و محمد زهراست</div><div><br></div><div>میلاد حضرت فاطمه(س) مبارک باد</div></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><img src="http://susawebtools.ir/img/gallery/linepic/384.gif" alt="..." vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><div>شب میلاد زهرای بتول است</div><div><br></div><div>ز یُمن او دعا امشب قبول است</div><div><br></div><div>شب فیض و شب قرآن، شب نور</div><div><br></div><div>شب اعطای کوثر بر رسول است</div><div><br></div><div>میلاد حضرت فاطمه(س) مبارک باد</div></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><img src="http://susawebtools.ir/img/gallery/linepic/384.gif" alt="..." vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><div>ای خاک ره تو تاج سرها زهرا</div><div><br></div><div>ای قبر تو مخفی ز نظرها زهرا</div><div><br></div><div>تا باب شفاعت تو باز است چه غم</div><div><br></div><div>گر بسته شود تمام درها زهرا</div><div><br></div><div>میلاد حضرت فاطمه(س) مبارک باد</div></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><img src="http://susawebtools.ir/img/gallery/linepic/384.gif" alt="..." vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><div>بر مقدم دختر پیمبر صلوات</div><div><br></div><div>بر چشمه ی پاک حوض کوثر صلوات</div><div><br></div><div>بر محضر حضرت محمد تبریک</div><div><br></div><div>بر مادر شیعیان حیدر صلوات</div><div><br></div><div>ولادت حضرت فاطمه سلام الله علیها مبارک</div></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div></font><div align="center"><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><div><img src="https://static.netshahr.com/www.netshahr.com/images/2018-03/madar_semnan_university_23009-2018-03-01-11-07-00.jpg" alt="عکس نوشته" width="469" vspace="0" hspace="0" height="384" border="0" align="bottom"><br><br><br></div></font></div></div> text/html 2018-03-06T06:10:34+01:00 arefaneha.mihanblog.com بنـده ای از جنـس باران احادیثی زیبا درباره برکات صلوات http://arefaneha.mihanblog.com/post/98 <div><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://askdin.com/gallery/images//594/1_8.gif" alt="صلوات"></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans">امام صادق علیه السلام فرمودند:</font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans">هنگامى که پیامبر صلى الله علیه و آله را یاد کردند، زیاد بر او صلوات بفرستید.&nbsp;</font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans">زیرا همانا کسى که یک بار بر پیامبر صلى الله علیه و آله صلوات بفرستد،&nbsp;</font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans">خداوند در هزار صف از فرشتگان هزار بار بر او صلوات مى فرستد و&nbsp;</font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans">آفریده اى از آفریدگان خدا باقى نماند، مگر این که به خاطر صلوات خدا&nbsp;</font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans">و صلوات فرشتگانش ، بر او صلوات مى فرستند. و جز نادان مغرور&nbsp;</font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans">که خدا و رسول از او بیزارند، کسى از این ثواب رو نمى گرداند</font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans">ثواب الاعمال ، ص ۳۳۱</font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://askdin.com/gallery/images//594/1_32149174189493695910.gif" alt="صلوات"></font></div><div><font face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans">امام صادق علیه السلام فرمودند:</font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans">&nbsp;کسى که در یک روز صد بار بگوید ((رب صل على محمد و اهل بیته ))،&nbsp;</font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans">خداوند صد حاجت او را بر مى آورد که سى تاى آن مربوط به دنیا و هفتاد تاى آن مربوط به آخرت است .</font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans">ثواب الاعمال ، ص ۳۴۱</font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans"><font size="2">&nbsp;</font><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://askdin.com/gallery/images//594/1_32149174189493695910.gif" alt="صلوات"></font></div></div><div><font face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans">امیرالمومنین علیه السلام فرمودند:</font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans">صلوات فرستادن بر پیامبر صلى الله علیه وآله گناهان را از بین مى برد،&nbsp;</font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans">بهتر از نابود کردن آب آتش را. سلام کردن بر پیامبر صلى الله علیه و آله برتر از آزاد کردن چند برده است.</font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans">دوست داشتن رسول خدا صلى الله علیه و آله برتر از فدا کردن جانهاست .&nbsp;</font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans">یا فرمودند: برتر از شمشیر زدن در راه خداست.</font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans">ثواب الاعمال ، ص ۳۳۱</font></div></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://up.tarsms.ir/up/tarsms/b/j/mohammad-rasolalah-yasgroup.ir-26.gif" alt="صلوات"></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2018-03-01T09:19:27+01:00 arefaneha.mihanblog.com بنـده ای از جنـس باران فقط با خدا ...................... http://arefaneha.mihanblog.com/post/97 <div align="justify"><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-IransansBold">نداشته ها و تنهایی های کوچک با چیزها و آدمهای کوچک پر میشوند</font></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-IransansBold">نداشته ها و تنهایی های خیلی خیلی خیلی بزرگ ، فقط با خدا …</font></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-IransansBold">مهم نیست در این زمین خاکی چقدر تنها باشیم و چقدر&nbsp;</font></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-IransansBold">حرفهایمان برای دیگران غیر قابل فهم باشد و وقت انسانها برایمان کم …</font></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-IransansBold">شکر که خدا هست و او جبران تمام دلتنگی ها و مرهم تمام زخمهاست …</font></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-IransansBold">هر وقت دلت خواست ، مهمانش کن در بهترین جایی که او می پسندد ، در قلبت …</font></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-IransansBold">و به دستان خالی ات نگاه نکن ، تو فقط خانه ی دلت را برایش نگهدار ، اسباب پذیرایی با اوست</font></div><div align="center"><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div align="center"><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div align="center"><img src="http://susawebtools.ir/img/gallery/linepic/397.gif" alt="جداکننده" vspace="0" border="0" align="bottom" hspace="0"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img src="http://www.love98.ir/wp-content/uploads/2016/05/D8B9DAA9D8B320D8AED8AFD8A720D982D8B4D986DAAF20D8AAD8B1DB8CD98620D8B9DAA9D8B320D98820D985D8AAD98620D8AFD8B120D985D988D8B1D8AF20D8AED8AFD8A7D988D986D8AF20281129.jpg" alt="عکس نوشته یاد خدا" width="463" vspace="0" border="0" align="bottom" hspace="0" height="430"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br><img src="http://iruny.ir/wp-content/uploads/2016/12/fu10042.jpg" alt="عکس نوشته یادخدا" width="455" vspace="0" border="0" align="bottom" hspace="0" height="381"><br><br><img src="http://uupload.ir/files/947q_khoda-sepas-photokade-1.jpg" alt="عکس نوشته یادخدا" width="464" vspace="0" border="0" align="bottom" hspace="0" height="464"><br><br><img src="http://bayanbox.ir/view/947514157604815111/51.jpg" alt="عکس نوشته یادخدا" width="458" vspace="0" border="0" align="bottom" hspace="0" height="342"><br><br><br><br><br><br></div> text/html 2018-02-25T12:41:05+01:00 arefaneha.mihanblog.com بنـده ای از جنـس باران تمام زمین سجـاده است http://arefaneha.mihanblog.com/post/96 <div align="center"><img src="http://cdn-tehran.wisgoon.com/dlir-s3/10531479361908832557.jpg" alt="عکس " width="423" vspace="0" hspace="0" height="489" border="0" align="bottom"></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br><br><br></font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold">سجاده را دوست داشتم...</font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold">اسمش را گذاشته بودم</font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold">آغوش همیشه بازِ خـدا» ...</font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold">هر جا سجاده بود،</font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold">میشد با خدا خلوت کرد ...</font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold">هنوز هم سجـاده را دوست دارم</font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold">اما یاد گرفتم برای خلوت کردن با خـدا</font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold">لازم نیست دنبال سجـاده بگردم ...</font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold">تمام زمین سجـاده است</font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold">وقتی که خـدا لحظه به لحظه در یاد من است .</font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold">همه بر سر زبانند و تو در میان جانی</font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold">تو نظیر من ببینی و بدیل من بگیری</font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold">عوض تو من نیابم که به هیچ کس نمانی</font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold">&nbsp;</font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><br></div> text/html 2018-02-17T13:44:15+01:00 arefaneha.mihanblog.com بنـده ای از جنـس باران آی مردم آی مردم .. http://arefaneha.mihanblog.com/post/95 <div><br></div><div>[<div id="15188876868121914"><style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"> <span style="display: block;padding-top: 56.2%"></span><iframe width="100%" height="100%" allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/aIuzY/vt/frame"></iframe></div></div>]</div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold" size="2">آی مردم آی مردم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold" size="2">علی از دنیاتون سیره</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold" size="2">آی مردم آی مردم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold" size="2">علی بی زهرا می میره</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold" size="2">آی مردم آی مردم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold" size="2">غم و دردم بی شمار است</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold" size="2">آسمونم بی ستاره است</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold" size="2">آی مردم آی مردم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold" size="2">علی از دنیاتون سیره</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold" size="2">آی مردم آی مردم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold" size="2">علی بی زهرا می میره</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold" size="2">آی مردم آی مردم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold" size="2">هستیه من روی خاکه</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold" size="2">آی مردم آی مردم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold" size="2">دل زینب چاک چاکه</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold" size="2">آی مردم آی مردم</font></div></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div> text/html 2018-02-17T13:41:22+01:00 arefaneha.mihanblog.com بنـده ای از جنـس باران علی و حیرت و ... http://arefaneha.mihanblog.com/post/94 <div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-IransansBold">دل حـــیــدرشکــــسته از غـم نـالیــدن زهـرا</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-IransansBold">عـلی وحـیرت وشــکـوایه ازخـم دیدن زهـرا</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-IransansBold">شـرارشعـله و میــخ درو پهـلوی مـرضیــــه</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-IransansBold">عـدو وسـیلی سـخت وبه خود پیــچیدن زهـرا</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-IransansBold">میــان آســـمان فریــاد زد پیــــغــمـبرخـــاتـم</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-IransansBold">خدا رنجــــیده شد ازباعـث رنجــــــیدن زهرا</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-IransansBold">به جزحیدرکـسی نورحـقیـقـت را نمی فهــمید</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-IransansBold">کـجا آ ن شب پرستـان وکجـا فهـــمـیدن زهرا</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-IransansBold">تنی زخمی رخی خونـین دلی دلتــنگ پیـغمبر</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-IransansBold">رسیده لحظه ی بدرود وجـان بخشــیدن زهرا</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-IransansBold">عـلی بود وعـلی بود وعـلی بود وعـلی تنـــها</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-IransansBold">غریب و دل شکــــسته ازجـوانه چـیـدن زهرا</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-IransansBold">طناب وآتـش ویک کوچـه نامـرد وزنی تـنـها</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-IransansBold">علی خون گریه می کـردازغـم نالیــدن زهــرا</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-IransansBold">رســــیده لحـظه ی بدرود تـلخ آخـرین دـیــدار</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-IransansBold">علی وحـسرت واشـک وکـفن پوشــیدن زهـرا</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-IransansBold">مدینـــه قـدرنـور وروشـنایی را نمی دانــسـت</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-IransansBold">جهان درشـب فرورفـته پـس ازخوابیــدن زهرا</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-IransansBold">93کتاب ( طلوع بی پایان)</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div> text/html 2018-02-16T06:49:01+01:00 arefaneha.mihanblog.com بنـده ای از جنـس باران جملات زیبا درباره روز جمعه و انتظار ظهور http://arefaneha.mihanblog.com/post/93 <div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">دل مرده ام، قبول ... ای مسیح من!</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">یک جمعه هم زیارت اهل قبور کن...</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">العجل ...</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://pichak.net/blogcod/zibasazi/06/image/pichak.net-39.gif" alt="گیف"></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">چیست دلچسب ترین حاجت ما از زهرا…؟</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">جمعه ای با پسرش صحن اباعبدالله…</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">اللهم عجل لولیک الفرج</font></div></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://pichak.net/blogcod/zibasazi/06/image/pichak.net-39.gif" alt="گیف"></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">یا صاحب الزمان&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">خواستیم بگوییم چرا نیامدی ؟؟!</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">دیدیم که حق داری…!</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">تعطیل تر از جمعه، خود ما هستیم …!</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">شرمنده ایم مولا</font></div></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://pichak.net/blogcod/zibasazi/06/image/pichak.net-39.gif" alt="گیف"></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">ظهور در جمجمه هاست</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">نه در جمعه ها!</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">علامه حسن زاده آملی</font></div></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div> text/html 2018-02-11T12:04:15+01:00 arefaneha.mihanblog.com بنـده ای از جنـس باران سجده کن http://arefaneha.mihanblog.com/post/92 <div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">بطری وقتی پر است و می‌خواهی خالی اش کنی،</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">خمش می‌کنی</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">هر چه خم شود خالی تر می‌شود،</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">اگر کاملا رو به زمین گرفته شود،</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">سریع تر خالی می‌شود</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">دل آدم هم همین طور است،</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">گاهی وقت‌ها پر می‌شود از غم، از غصه،</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">قرآن می‌گوید: هر گاه دلت پر شد از غم و غصه ها ؛</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">خم شو و به خاک بیفت</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">" وَكُن مِّنَ السَّاجدِین"</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">سجده کن؛ ذکر خدا بگو ؛</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">این موجب می‌شود تو</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">خالی شوی تخلیه شوی، سبک شوی؛</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img src="http://www.hiamag.com/sites/default/files/styles/ph2_960_600/public/article/09/12/2015/praying.jpg" alt="عکس سجده" width="445" vspace="0" hspace="0" height="356" border="0" align="bottom"></div> text/html 2018-02-03T12:36:41+01:00 arefaneha.mihanblog.com بنـده ای از جنـس باران عکس نوشته خـــــدا http://arefaneha.mihanblog.com/post/91 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://uupload.ir/files/okao_photo_2017-06-23_18-19-38.jpg" alt="عکس نوشته یاد خدا" width="483" vspace="0" hspace="0" height="483" border="0" align="bottom"></div><div style="text-align: center;"><img src="http://uupload.ir/files/947q_khoda-sepas-photokade-1.jpg" alt="عکس نوشته یادخدا" width="487" vspace="0" hspace="0" height="487" border="0" align="bottom"></div><div style="text-align: center;"><img src="http://uupload.ir/files/v4le_14279093_1159845687415113_571049100_n.jpg" alt="عکس نوشته یادخدا" width="490" vspace="0" hspace="0" height="490" border="0" align="bottom"></div><div style="text-align: center;"><img src="http://uupload.ir/files/wbal_84566dc8de.jpg" alt="عکس نوشته یادخدا" width="482" vspace="0" hspace="0" height="476" border="0" align="bottom"></div> text/html 2018-02-03T12:33:14+01:00 arefaneha.mihanblog.com بنـده ای از جنـس باران آرامشتان جاودان http://arefaneha.mihanblog.com/post/90 <div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-IransansBold">خدا تنها معشوقی‌ست</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-IransansBold">که‌عاشقانش به‌ هم</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-IransansBold">حسادت نمیکنند،</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-IransansBold">اعتماد به‌ علم ، حکمت و "رحمت"</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-IransansBold">او که بردیگر اوصافش سبقت‌ گرفته</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-IransansBold">همیشه‌ برایم آرامش</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-IransansBold">به ارمغان آورده‌ست</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-IransansBold">آرامشتان</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-IransansBold">به‌ حضور مهربانانه‌اش جاودان</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><img src="http://uupload.ir/files/qtfv_photo_2016-10-29_05-48-17.jpg" alt="عکس نوشته خدا" width="432" vspace="0" hspace="0" height="432" border="0" align="bottom"></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div style="text-align: center;"><br></div>