عارفانه های ناب خدای من نه دور کعبه است؛ نه در کلیسا؛ نه در معبد؛ خدای من همین جاست... کنار تمام دلواپسی هایم ؛ بغض هایم ؛ خنده هایم ؛ خدای من؛ نمی ترساند مرا از آتـش امـــــــــــــــــــا می ترساند مـرا از شکستن دلــــی... اشک آوردن به چشمی ... نــا حـق کردن حقی .. خدای من می بیند مرا " هر جا که باشم می فهمد مرا با هر زبانی که سخن می گویم ، خدای من حواسش در همه احوال به من هست " خدای من مــرا از هیچ نمی ترساند ؛ جز " بی فـــکر سخن گفتن " و " رنجاندن دلـــــی " خـــدای من...؛ "خدای تمــــــام مهربــــــانی هاست"...! دکتر شریعتی http://arefaneha.mihanblog.com 2018-09-22T18:42:44+01:00 text/html 2018-09-22T14:33:28+01:00 arefaneha.mihanblog.com بنـده ای از جنـس باران تسلیت اهواز http://arefaneha.mihanblog.com/post/186 <div style="text-align: center;"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;"><br></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;"><br></span></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Iransans">&nbsp;إِنَّا للّه وإِنّا إِلَیهِ رَاجِعُونَ</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img src="http://uupload.ir/files/1sp4_111-437-th4-2018-09-22-10-43-01.jpg" alt="تسلیت" width="490" vspace="0" hspace="0" height="382" border="0" align="bottom"></div> text/html 2018-09-19T14:51:17+01:00 arefaneha.mihanblog.com بنـده ای از جنـس باران دعا میکنم ... http://arefaneha.mihanblog.com/post/185 <div align="center"><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div align="center"><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div align="center"><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div align="center"><font size="2" face="Mihan-IransansBold">دعا میکنم ...</font></div><div align="center"><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div align="center"><font size="2" face="Mihan-IransansBold">امامت با انگشتان مهربانش</font></div><div align="center"><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div align="center"><font size="2" face="Mihan-IransansBold">گـرد و خاڪ از چهره ات پاڪ کند ...</font></div><div align="center"><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div align="center"><font size="2" face="Mihan-IransansBold">یعنی تـوبه ات قبول شد...</font></div><div align="center"><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div align="center"><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div align="center"><font size="2" face="Mihan-IransansBold">مثل حضور ارباب بر بالین حـر</font></div><div align="center"><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div align="center"><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div align="center"><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div align="center"><img src="http://uupload.ir/files/hap7_photo_2017-10-03_23-47-29.jpg" alt="..." width="452" vspace="0" hspace="0" height="452" border="0" align="bottom"></div><div align="center"><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div align="center"><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div align="center"><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div align="center"><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div align="center"><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div align="center"><font size="2" face="Mihan-IransansBold">دیدی انگشتتو میذاری تو دست نوزاد</font></div><div align="center"><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div align="center"><font size="2" face="Mihan-IransansBold">محکم دستتو میگیره</font></div><div align="center"><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div align="center"><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div align="center"><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div align="center"><font size="2" face="Mihan-IransansBold">الهی حضرت علی اصغر همونطور دستت رو بگیره</font></div><div align="center"><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div align="center"><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div align="center"><span style="font-family: Mihan-IransansBold; font-size: small;">&nbsp;السَّلام عَلیك یٰا عَلى اَصغر(؏)&nbsp;</span></div><div align="center"><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div align="center"><font size="2" face="Mihan-IransansBold">یا باب الحوائج</font></div><div align="center"><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div align="center"><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div align="center"><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div align="center"><img src="http://cdn-tehran.wisgoon.com/dlir-s3/10531506538549257355.jpg" alt="..." width="479" vspace="0" hspace="0" height="472" border="0" align="bottom"></div><div align="center"><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div align="center"><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div align="center"><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div align="center"><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div align="center"><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div align="center"><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold">برایتان اینگونه آرزو میکنم: آن زمان که در محشر، خدا بگوید چه داشتی؟&nbsp;</font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold">حسین سربلند کند و بگوید حساب شد! مهمان من است...</font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold">اللهم ارزقنی شفاعة الحسین یوم الورود</font></div></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img src="http://uupload.ir/files/xvkv_photo_2017-10-01_23-50-21.jpg" alt="..." width="447" vspace="0" hspace="0" height="711" border="0" align="bottom"></div> text/html 2018-09-19T10:11:53+01:00 arefaneha.mihanblog.com بنـده ای از جنـس باران تاسوعا http://arefaneha.mihanblog.com/post/182 <div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><span style="color: rgb(31, 31, 31); text-align: center;"><br></span></font></div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><span style="color: rgb(31, 31, 31); text-align: center;"><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-IransansBold"><span style="color: rgb(31, 31, 31); text-align: center;"><br></span></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-IransansBold"><span style="color: rgb(31, 31, 31); text-align: center;"><br></span></font></div><div style="text-align: justify;">راست گفته اند عالم از چهار عنصر تشکیل شده :</div></span></font><div><div style="text-align: justify;"><font color="#1f1f1f" face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><div style="text-align: justify;"><span style="color: rgb(31, 31, 31); text-align: center;">آب ، آتش ، خاک ، هوا …</span></div></font></div><div><div style="text-align: justify;"><font color="#1f1f1f" face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><div style="text-align: justify;"><span style="color: rgb(31, 31, 31); text-align: center;">آبی که از تو دریغ کردند</span></div></font></div><div><div style="text-align: justify;"><font color="#1f1f1f" face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><div style="text-align: justify;"><span style="color: rgb(31, 31, 31); text-align: center;">آتشی که در خیمه گاهت افتاد</span></div></font></div><div><div style="text-align: justify;"><font color="#1f1f1f" face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><div style="text-align: justify;"><span style="color: rgb(31, 31, 31); text-align: center;">خاکی که شد سجده گاه و طبیب دردها</span></div></font></div><div><div style="text-align: justify;"><font color="#1f1f1f" face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><div style="text-align: justify;"><span style="color: rgb(31, 31, 31); text-align: center;">و هوایی که عمری ست افتاده در دل ها</span></div></font></div><div><div style="text-align: justify;"><font color="#1f1f1f" face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><div style="text-align: justify;"><span style="color: rgb(31, 31, 31); text-align: center;">ترکیب این چهار عنصر می شود کـــــــــــــــربلا</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="color: rgb(31, 31, 31); text-align: center;"><br></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="color: rgb(31, 31, 31); text-align: center;"><br></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="color: rgb(31, 31, 31); text-align: center;"><br></span></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s4.picofile.com/file/7995788816/aksgif_ir_emaam_hossin_gif_%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DA%A9_%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%85_%D9%88_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D8%B9894.gif" alt="..."></div></font><div style="text-align: justify;"><span style="color: rgb(31, 31, 31); text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="color: rgb(31, 31, 31); text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="color: rgb(31, 31, 31); text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="color: rgb(31, 31, 31); text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></span></div><div><span style="text-align: center;"><font color="#1f1f1f" face="Mihan-IransansBold" size="2"><div style="text-align: justify;">تاسوعا</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify; ">آغاز عطشناک نهضت حسینی است</div><div style="text-align: justify; "><br></div><div style="text-align: justify; ">و خط سرخ عاشورا با واژه های تاسوعا به حقیقت پیوست . . .</div><div style="text-align: justify; "><br></div><div style="text-align: justify; "><br></div><div style="text-align: justify; "><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s2.picofile.com/file/7572863224/aksgif_ir_emaam_hossin_gif_%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DA%A9_%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%85_%D9%88_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D8%B9_01152.gif" alt="..."></div><div style="text-align: center;"><br></div></font></span></div><div><span style="text-align: center;"><font color="#1f1f1f" face="Mihan-IransansBold" style="" size="2"><div style="text-align: justify; "><br></div><div style="text-align: justify; "><br></div><div style="text-align: justify; "><br></div><div style="text-align: justify; ">نهمین روز محرّم الحرام، تاسوعای حسینی</div><div style="text-align: justify; "><br></div><div style="text-align: justify; ">روز یقین و وفاداری، بر شیعیان جهان تسلیت باد . . .</div><div style="text-align: justify; "><br></div><div style="text-align: justify; "><br></div><div style="text-align: justify; "><br></div><div style="text-align: justify; "><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s3.picofile.com/file/7572445050/aksgif_ir_emaam_hossin_gif_%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DA%A9_%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%85_%D9%88_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D8%B9_0172.gif" alt="..."></div></font></span></div></div> text/html 2018-09-19T08:49:27+01:00 arefaneha.mihanblog.com بنـده ای از جنـس باران باب الحوائج http://arefaneha.mihanblog.com/post/184 <div><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold">باب الحوائج یعنی</font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold">کورترین گره ها را</font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold">بدون دست بازکردن</font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold">یا كاشِفَ الْكَرْبِ عَنْ وَجْهِ الْحُسَیْنِ&nbsp;</font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold">اِكْشِفْ كَرْبى بِحَقِ اَخْیكَ الْحُسَیْنِ</font></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><img src="http://uupload.ir/files/1az_photo_2017-09-30_00-13-59.jpg" alt="..." width="419" vspace="0" hspace="0" height="517" border="0" align="bottom"></div> text/html 2018-09-19T02:38:07+01:00 arefaneha.mihanblog.com بنـده ای از جنـس باران فَإِنِّی قَرِیبٌ http://arefaneha.mihanblog.com/post/181 <div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans" color="#3366ff"><b>فَإِنِّی قَرِیبٌ أُجِیبُ دَعْوَةَ اَلدّٰاعِ إِذٰا دَعٰانِ فَلْیَسْتَجِیبُوا&nbsp;</b></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">من نزدیکم ...</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">و دعاى دعاکننده را به هنگامى</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">که مرا بخواند اجابت مى کنم&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">بقره / 186</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2" color="#663366">همین قدر آرامـــش بخش...</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://niniweblog.com/images/smilies/cut/cut%20%28105%29.gif" alt=".."></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><div>‍ خالق مهربان یگانه</div><div><br></div><div>تکیه گاه من و توست</div><div><br></div><div><br></div><div>پس</div><div><br></div><div>به "تدبیرش اعتماد کن</div><div><br></div><div>به "حکمتش" دل بسپار،</div><div><br></div><div>به او توکل کن</div><div><br></div><div>و به سمت او " قدمی بردار "</div><div><br></div><div>تا ده قدم آمدنش بسوى خود</div><div><br></div><div>را به تماشا بنشینی&nbsp;</div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div>صبحتون خدایی&nbsp;</div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://parsino.com/wp-content/uploads/2018/02/%D8%B5%D8%A8%D8%AD-%D8%A8%D8%AE%DB%8C%D8%B1-3.jpg" alt="صبح بخیر"></div></font></div> text/html 2018-09-17T12:29:13+01:00 arefaneha.mihanblog.com بنـده ای از جنـس باران السلام علیک یا ابالفضل العباس http://arefaneha.mihanblog.com/post/180 <div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">السلام علیک یا ابالفضل العباس</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">یا ابوالفضل العباس :</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">آموخته ایم از تو وفاداری را</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">خون تو نوشت معنی یاری را</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">ای کاش که آب کربلا می آموخت</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">آن روز زچشمت آبرو داری را …</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://hayatkhalvat.com/wp-content/uploads/2017/09/abas-hayatkhalvat-com-3.png" alt="عکس"></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div>این همه آدم رفتند و نیامده اند؛&nbsp;</div><div><br></div><div>و فقط یک نفر است که رفت&nbsp;</div><div><br></div><div>و هنوز هم در تاریخ دارند می‌گویند:‏</div><div><br></div><div>نیامد نیامد …</div><div><br></div><div>ای اهل حرم میر و علم‌دار نیامد‎ …</div></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div>[<div id="15371874718502807"><style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"> <span style="display: block;padding-top: 56.2%"></span><iframe width="100%" height="100%" allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/D8dFx/vt/frame"></iframe></div></div>]</div> text/html 2018-09-16T11:15:47+01:00 arefaneha.mihanblog.com بنـده ای از جنـس باران مرثیه حضرت علی اكبر http://arefaneha.mihanblog.com/post/178 <div><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold">ز دستم‌ می‌ روی‌ اما صدایم‌ در نمی‌آید</font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold">دلم‌ میسوزد و كاری‌ ز دستم‌ بر نمی‌آید</font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold">&nbsp;</font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold">سرم‌ را می‌گذارم‌ رویِ‌ كِتف‌ِ خواهرم‌ زینب‌</font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold">الا ای‌ محرم‌ دردم‌ چرا اكبر نمی‌آید</font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold">&nbsp;</font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold">اگر زینب‌ نمی‌آمد گریبان‌ پاره‌ می‌كردم‌</font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold">تحمل‌ می‌رود اما شب‌ غم‌ سر نمی‌آید</font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold">&nbsp;</font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold">اذان‌ گوی‌ دل‌ بابا، اذانی‌ میهمانم‌ كن‌</font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold">اگر چه‌ از گلوی‌ تو صدائی‌ در نمی‌آید</font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold">&nbsp;</font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold">الا ای‌ سرو بی‌ همتا، عصای‌ِ پیریِ‌ بابا</font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold">به والله‌ سرم‌ دیگر از این‌ بدتر نمی‌آید</font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold">&nbsp;</font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold">تمام سعی خود را میكنم اما نمیدانم</font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold">چرا این تیرها از پیكر تو در نمی آید</font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div align="center"><img src="http://img1.tebyan.net/big/1395/07/138541181731221351560225177212234249212106132.jpg" alt="عکس " width="476" vspace="0" hspace="0" height="476" border="0" align="bottom"></div> text/html 2018-09-14T16:07:33+01:00 arefaneha.mihanblog.com بنـده ای از جنـس باران بعد تو بال و پرم ریخت http://arefaneha.mihanblog.com/post/177 <div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Yekan"><img src="http://www.beytoote.com/images/stories/housekeeping/hou5724.jpg" alt=",," vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br></font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br><font size="3" face="Mihan-Yekan"></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Yekan"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Yekan"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Yekan">&nbsp;بابا نبودی بعد تو بال و پرم ریخت</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Yekan"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Yekan">آتش گرفتم سوختم برگ و برم ریخت</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Yekan"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Yekan">بابای خوبم تا تو بودی خیمه هم بود</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Yekan"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Yekan">تا چشم بستی دشمنت سوی حرم ریخت</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Yekan"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Yekan">عمه صدا می زد همه بیرون بیایید</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Yekan"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Yekan">جا ماندم و آتش به روی چادرم ریخت</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Yekan"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Yekan">بابا، عمو، داداش، عموزاده، کجایید؟</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Yekan"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Yekan">مشتی حسود بد دهن دور و برم ریخت</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Yekan"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Yekan">چشمم، سرم، دستم، کف پاها و پهلوم ...</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Yekan"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Yekan">بابا سپاهِ درد روی پیکرم ریخت</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Yekan"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Yekan">موهای من بابا یکی هست و یکی نیست</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Yekan"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Yekan">ازبس که دست و سنگ و آتش بر سرم ریخت</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Yekan"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Yekan">هم گوشواره هم النگوی مرا برد</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Yekan"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Yekan">میخواست معجر را برد موی مرا برد</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Yekan"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Yekan">با سر رسیدی پس چرا پیکر نداری؟</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Yekan"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Yekan">تو هم که جای سالمی در سر نداری!</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Yekan"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Yekan">این موی آشفته چرا شانه نخورده؟</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Yekan"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Yekan">بابا بمیرم من مگر دختر نداری؟</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Yekan"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Yekan">مثل خودم خیلی مصیبت ها کشیدی</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Yekan"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Yekan">اما تو مَردی و غم معجر نداری</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Yekan"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Yekan">قرآن نخوان بر روی نیزه، می زنندت</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Yekan"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Yekan">بنشین به زانویم اگر منبر نداری</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Yekan"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Yekan">هربارکه رفتی سفر چیزی خریدی</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Yekan"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Yekan">بابا از آن سوغات ها دیگر نداری؟</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Yekan"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Yekan"><br></font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="https://cdn.mashreghnews.ir/old/files/fa/news/1394/7/24/1278824_551.jpg" alt="عکس" width="487" vspace="0" hspace="0" height="341" border="0" align="bottom"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Yekan">-------------------</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Yekan"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Yekan"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Yekan"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Yekan"><br></font></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: Mihan-IransansBold; font-size: small;">" یتیمی درد بی درمان... " نخوانید&nbsp;</span></div><div style="text-align: center;"><div style="text-align: center;"><span style="font-family: Mihan-IransansBold; font-size: small;"><br></span></div><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><div style="text-align: center;">" یتیمی خواری دوران... " نخوانید</div><div style="text-align: center;"><br></div></font><p></p><p style="margin: 0px 0px 1.846em; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: 25px; text-align: justify; color: rgb(51, 51, 51);"></p><div style="text-align: center;"><span style="font-family: Mihan-IransansBold; font-size: small;">" الهی طفل بی بابا نباشد "</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: Mihan-IransansBold; font-size: small;"><br></span></div><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><div style="text-align: center;">کنار دختری گریان نخوانید</div><div style="text-align: center;"><br></div></font><p></p><p style="margin: 0px 0px 1.846em; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: 25px; text-align: justify; color: rgb(51, 51, 51);"></p><div style="text-align: center;"><span style="font-family: Mihan-IransansBold; font-size: small;">دوباره گریه اش میگیرد امشب</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: Mihan-IransansBold; font-size: small;"><br></span></div><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><div style="text-align: center;">بیایید از غم هجران نخوانید</div><div style="text-align: center;"><br></div></font><p></p><p style="margin: 0px 0px 1.846em; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: 25px; text-align: justify; color: rgb(51, 51, 51);"></p><div style="text-align: center;"><span style="font-family: Mihan-IransansBold; font-size: small;">تقاضا میکنم سربسته باشد</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: Mihan-IransansBold; font-size: small;"><br></span></div><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><div style="text-align: center;">ز نامردی نامردان نخوانید</div><div style="text-align: center;"><br></div></font><p></p><p style="margin: 0px 0px 1.846em; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: 25px; text-align: justify; color: rgb(51, 51, 51);"></p><div style="text-align: center;"><span style="font-family: Mihan-IransansBold; font-size: small;">" رقیه_جان " فقط مخصوص باباست</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: Mihan-IransansBold; font-size: small;"><br></span></div><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><div style="text-align: center;">دگر او را به این عنوان نخوانید</div><div style="text-align: center;"><br></div></font><p></p><p style="margin: 0px 0px 1.846em; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: 25px; text-align: justify; color: rgb(51, 51, 51);"></p><div style="text-align: center;"><span style="font-family: Mihan-IransansBold; font-size: small;">زمین خورد از بلندی را بگویید</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: Mihan-IransansBold; font-size: small;"><br></span></div><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><div style="text-align: center;">ولی از تاول سوزان نخوانید</div><div style="text-align: center;"><br></div></font><p></p><p style="margin: 0px 0px 1.846em; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: 25px; text-align: justify; color: rgb(51, 51, 51);"></p><div style="text-align: center;"><span style="font-family: Mihan-IransansBold; font-size: small;">خبر داریم پهلویش شکسته</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: Mihan-IransansBold; font-size: small;"><br></span></div><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><div style="text-align: center;">مقاتل را برایمان نخوانید...</div></font><p></p><p style="text-align: center; margin: 0px 0px 1.846em; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: 25px; color: rgb(51, 51, 51);"><font size="2" face="Mihan-IransansBold">&nbsp;</font></p></div><div style="text-align: center;"><img src="https://zakerinerey.ir/wp-content/uploads/2015/11/11.jpg" alt=".." width="447" vspace="0" hspace="0" height="447" border="0" align="bottom"></div> text/html 2018-09-14T11:56:33+01:00 arefaneha.mihanblog.com بنـده ای از جنـس باران روی دستش، پسرش رفت، ولی قولش نه! http://arefaneha.mihanblog.com/post/175 <div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img src="http://roshangari.ir/files/videos/thumb/18375/1395/07//1244772248624.jpg" alt=".." width="472" vspace="0" hspace="0" height="265" border="0" align="bottom"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-IransansBold">روی دستش، پسرش رفت، ولی قولش نه!</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-IransansBold">نیزه ها تا جگرش رفت، ولی قولش نه!</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-IransansBold">این چه خورشیدِ غریبی ست که با حالِ نزار،</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-IransansBold">پای نعشِ قمرش رفت، ولی قولش نه!</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-IransansBold">باغبانی ست عجب! آن که در آن دشتِ بلا،</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-IransansBold">به خزانی ثمرش رفت ، ولی قولش نه!</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-IransansBold">شیر مردی که در آن واقعه هفتاد و دو بار،</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-IransansBold">دستِ غم بر کمرش رفت، ولی قولش نه!</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-IransansBold">جان من برخیِ " آن مرد " که در شط فرات،</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-IransansBold">تیر در چشمِ ترش رفت، ولی قولش نه!</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-IransansBold">...</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-IransansBold">هر طرف می نگری نامِ حسین است و حسین،</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-IransansBold">ای دمش گرم!! سرش رفت، ولی قولش نه!</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img src="http://shirazbadminton.ir/wp-content/uploads/2016/10/AKSGIF1.gif" alt=".." vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div> text/html 2018-09-12T13:17:31+01:00 arefaneha.mihanblog.com بنـده ای از جنـس باران “محرم” آمده . . . http://arefaneha.mihanblog.com/post/174 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://foruz.ir/wp-content/uploads/2017/09/487385471-muharram-gif.gif" alt=".."></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold" size="2">قلبها برای آرامش</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold" size="2">دستها برای حک کردن عشق بر روی سینه</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold" size="2">عقل در انتظار جنون</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold" size="2">نفس ها به شماره افتاده</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold" size="2">آری “محرم” آمده . . .</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://toptoop.ir/files/asheghane/10/25/46.gif" alt=".."></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><div style="text-align: center;">السلام علیک یا أباعبدالله</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">وعلی الارواح التی حلت بفنائک علیکم منی جمیعا</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">سلام الله أبدا مابقیت وبقی اللیل والنهار</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">ولاجعله الله آخر العهد منی لزیارتکم</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">السلام علی الحسین</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">وعلى علی بن الحسین</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">وعلى أولاد الحسین</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">وعلى أصحاب الحسین</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.zakeran.com/wp-content/uploads/2016/08/242420042-10.gif" alt=".."></div></font></div> text/html 2018-09-10T13:44:47+01:00 arefaneha.mihanblog.com بنـده ای از جنـس باران ارباب صدای قدمت می آید http://arefaneha.mihanblog.com/post/172 <div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><b>ارباب صدای قدمت می آید</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><b>هنگامه اوج ماتمت می آید</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><b>ما در تب داغ و غم تو میسوزیم</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><b>یک روز دگر محرمت می آید.</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><img src="https://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1395/07/19/139507191316394898899434.jpg" alt="عکس" width="466" vspace="0" hspace="0" height="324" border="0" align="bottom"></div> text/html 2018-09-09T13:47:08+01:00 arefaneha.mihanblog.com بنـده ای از جنـس باران چند روز دگر مانده .. http://arefaneha.mihanblog.com/post/173 <div><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold">عید (غدیر) گذشت و خبر از یار نیامد</font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold">بر زخم دل فاطمه، غمخوار نیامد</font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold">چند روز دگر مانده که با ناله بگوئیم</font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold">ای اهل حرم میر و علمدار نیامد</font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold">سقای حسین، سید و سالار نیامد</font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img src="http://omidam.kowsarblog.ir/media/blogs/omidam/quick-uploads/p534109/moharamamad-yahossein-photokade-1-500x472.jpg?mtime=1506314664" alt="عکس محرم" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><div>مرغ دل حسرت زده شیدای حسین است</div><div><br></div><div>سرمایه ی ما مشق الفبای حسین است</div><div><br></div><div>تاریخ بشر تا ابد الدهر مداوم</div><div><br></div><div>مدیون فداکاری و سودای حسین است</div><div><br></div><div>سروی که نشد خم به زر و زور ستمگر</div><div><br></div><div>آن سرو روان قامت رعنای حسین است</div><div><br></div><div>پایندگی پرچم اسلام در عالم</div><div><br></div><div>از غیرت و از همت والای حسین است</div><div><br></div><div><br></div><div><br></div></font><div align="center"><img src="http://ur.abna24.com/upload/image/2017/09/22/28484ee7c477a0dd2ae4ac3b4e8065cd_514.jpg" alt="عکس محرم" width="468" vspace="0" hspace="0" height="350" border="0" align="bottom"></div></div> text/html 2018-09-06T07:31:53+01:00 arefaneha.mihanblog.com بنـده ای از جنـس باران تـــو را گُـم کرده ام http://arefaneha.mihanblog.com/post/170 <div><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img src="http://www.ayehayeentezar.com/gallery/images/86607066730164663051.gif" alt="خدا" width="253" vspace="0" hspace="0" height="188" border="0" align="bottom"></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold">چـرخ میخورم</font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;دورِ سـرِ شهــــر...</font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold">بی آنــکه آشنـایی ببینم!</font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold">تـــو را گُـم کرده ام؛</font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold">که هرچه می دَوَم، به خودم نمی رسم!</font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div align="center"><img src="http://uupload.ir/files/2wnj_photo_2017-09-14_23-09-54_(2).jpg" alt="عکس نوشته عارفانه" width="474" vspace="0" hspace="0" height="474" border="0" align="bottom"></div> text/html 2018-09-04T05:11:28+01:00 arefaneha.mihanblog.com بنـده ای از جنـس باران کم کم سیاهی علمت دیده می شود http://arefaneha.mihanblog.com/post/169 <div style="text-align: center;"><span style="font-family: Mihan-IransansBold; font-size: small;"><br></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: Mihan-IransansBold; font-size: small;"><br></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: Mihan-IransansBold; font-size: small;"><br></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: Mihan-IransansBold; font-size: small;">کم کم سیاهی علمت دیده می شود ،&nbsp;</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: Mihan-IransansBold; font-size: small;"><br></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: Mihan-IransansBold; font-size: small;">آثار خیمه های غمت دیده می شود ،&nbsp;</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: Mihan-IransansBold; font-size: small;"><br></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: Mihan-IransansBold; font-size: small;">افتاده سینه ام به تپشهای انتظار ،&nbsp;</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: Mihan-IransansBold; font-size: small;"><br></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: Mihan-IransansBold; font-size: small;">از روی تل دل حرمت دیده میشود..!</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: Mihan-IransansBold; font-size: small;"><br></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: Mihan-IransansBold; font-size: small;"><br></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: Mihan-IransansBold; font-size: small;"><br></span></div><div style="text-align: center;"><img src="https://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1396/6/29/6791724_396.jpg" alt="عکس" width="432" vspace="0" hspace="0" height="307" border="0" align="bottom"></div> text/html 2018-09-02T13:11:41+01:00 arefaneha.mihanblog.com بنـده ای از جنـس باران لاحَولَ ولاقوه اِلا بالله http://arefaneha.mihanblog.com/post/168 <div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">امیر المؤمنان امام علی علیه السلام :</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">هرگاه گرفتاری پیدا کردی</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; زیـاد بخوان</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2" color="#6633ff"><b style="">لاحَولَ ولاقوه اِلا بالله العَلی العَظیم</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2" color="#6633ff"><b><br></b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2" color="#6633ff"><b>&nbsp; &nbsp; &nbsp;ایاک نَعبد و ایاک نستَعین</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div>