دلم جز هوایت هوایی ندارد

لبم غیر نامت نوایی ندارد

وضو و اذان و نماز و قنوتم

بدون ولایت بهایی ندارد

دلی که نشد خانه ی یاس نرگس

خراب و است و ویران ، صفایی ندارد

بیا تا جوانم بده رخ نشانم

که این زندگانی وفایی ندارد …عکس نوشتهبرچسب ها :
انتظار ظهور ,  دلم جز هوایت ,  هوایی ندارد ,  عارفانه های ناب , 

موضوع :
انتــــــظار ظــهــــور ,