دعا تقاضا نیست؛

بلکه تسلیم نفس است.


دعا عبادت و ستایش نیست؛

دعا حالتی بسیار عمیق از احساس قدردانی است.


دعا سخن گفتن نیست؛

سکوت است...

وقف کردن خود به بینهایت است


دعا کلمه نیست؛

موسیقی بینهایت است

اما آن موسیقی هنگامی نواخته میشود 

که موسیقی های دیگر پایان یافته باشد.


دعا پرستش نیست؛

هیچ عبادتگاهی برای دعا وجود ندارد،

دعا هیچ کاری با دنیای بیرون ندارد،

آن، بیداری درونی خویشتن است.


دعا عمل نیست؛

آگاهی است.


دعا انجام دادن نیست

بودن است.


فقط یک چیز برای دعا نیاز است،

و آن "عشق" است.

موضوع :
یـــــاد خـــــــدا ,