الهى یادم بده 

آنقدر مشغول عیب‌های خودم باشم که عیب های دیگران رانبینم.

یادم بده اگر کسی را بد دیدم قضاوتش نکنم، دعایش کنم.

یادم بده، بدی دیدم "ببخشم" ولی بدی نکنم

چرا که نمیدانم بخشیده میشوم یا نه.

یادم بده اگر دلم شکست نفرین نکنم،

دعا کنم، اگر نتوانستم سکوت کنم.

یادم بده اگر سخت بگیرم "سخت میبینم"

یادم بده به قضاوت کسی ننشینم 

چرا که در تاریکی همه شبیه هم هستیم.
یادم بده از آدمها خرده نگیرم

اگر بد شدند حتما جایی بدی دیدند.

خدایا آدمهای بد را از سر راهمان در حال و آینده بردار...

توفیق بده خوب باشیم و خوب بمانیم.


موضوع :
نـــــیایـــــش شــــبانــه ,