عارفی به شاگردانش گفت:بر سر دنیا کلاه بگذارید

(دنیا را فریب دهید) 


پرسیدند : چگونه؟ 


فرمود: نان دنیا را بخورید

 ولی برای آخرت کار کنید...