✨در دنیای مجازی با احساسات دیگران

بازی نڪنیم

بعضیا فڪر میڪنن چون ڪسی نمیبینه

به‌راحتےمیتونن

دل انسانها رو بشڪنن


درحالی ڪه غافل هستن

خدای دنیای

مجازی و واقعی یڪیست

موضوع :
هــشــدار ,