آیتــ الله حق شناس

توصیہ مےڪردند ڪہ ترڪ گناه را، با ترڪ ڪردن گناهان زبان آغاز ڪنید و ابتدا با ترڪ مطلق غیبتـ کردن ... .