عاشـ❤️ـق که باشی؛

راحت از خودت براش میگذری!

عاشق که باشی؛

توی اوجِ نداشتن ها وگرفتاریها

همینکه اون کنارته؛

احساس آرامش میکنی!

سؤال؛

چرا ما کنارخدا، آروم نیستیم؟استاد شجاعی
موضوع :
عـــــارفــــانـــه هـــــا ,