هرگاه نماز مى خوانی

چنان باش كه گویى

نماز آخرین را به جاى مى آورى...

امام_سجاد (ع) 

عبادت به معنای اظهار ذلّت ، 

عالی ترین نوع تذلّل و کرنش در برابر خداوند است.

در اهمیت آن ، همین بس که آفرینش هستی 

و بعثت پیامبران (عالم تکوین و تشریع) برای عبادت است.

خداوند میفرماید :

"وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِیَعْبُدُونِ"

هدف آفرینش هستی و جن و انس ، عبادت خداوند است.               ....موضوع :
نـــــــمـاز ,