با دختری ازدواج میکنی که نمیدانی گذشته اش چیست....

و دختری را ترک میکنی که گذشته ات را با او بودی....

کدامین عقل است که این را قبول میکند......

پس........

اگر با معشوقه ات ازدواج نکردی 

یقین بدان تو با معشوقه مرد دیگر ازدواج کردی...!


"الهی قمشه ای"

موضوع :
هــشــدار ,