الهی …

امروزمان آغازی باشد برای شکر بیکران از نعمتهای الهی

قلبمان جایگاه فقط مهربانی

زندگیمان سر شار از آرامش و روحمان غرق از محبت الهی

 

سلام صبحتون بخیر


عکسموضوع :
متـــن زیبـــا صبـــح بخیـــر ,