عارفی را پرسیدند 

از اینجا تا به نزد خدای منان چه مقدار راه است؟

فرمود: یک قدم

گفتند: این یک قدم کدام است؟

فرمود: پا بگذار روی خودتدریغا 

که میان ما و رسیدن به " یک قدم" هزار فرسنگ است