جوانی نزد شیخ حسنعلی نخودکی آمد و گفت :

 سـه قفل در زندگی ام وجود دارد و سـه کلید از شما می خواهم.

 قفل اول اینست کــه دوست دارم یک ازدواج سالم داشته باشم.

 قفل دوم اینکــه دوست دارم کارم برکت داشته باشد.

 قفل سوم اینکـه دوست دارم عاقبت بخیر شوم.
شیخ فرمود :

 برای قفل اول نمازت را اول وقت بخوان.

 برای قفل دوم نمازت را اول وقت بخوان.

 برای قفل سوم نمازت را اول وقت بخوان.

 

جوان عرض کرد: سـه قفل با یک کلید ؟!

 شیخ فرمود : نماز اول وقت « شاه کلید » است !


عکسبرچسب ها :
« شاه کلید » , 

موضوع :
نـــــــمـاز ,