برکت پروردگار مثل بارونه ،


 اگر خیس نمی شم ، 


جایم را عوض می کنم . . .