خوشبختی یعنی هرصبح

که چشماتو باز میکنی 

ببینی سلامتی

الهی همیشه

صحیح و سالم

و زندگیتون پر از

رنگ‌های شاد باشه

موضوع :
متـــن زیبـــا صبـــح بخیـــر ,