امام صادق(ع):

گناهانی که توبه کردی

و وقتی یادت می آید

از خدا شرم میکنی

خدا آن گناه را حتی از 

یاد و ذهن فرشته اعمال هم پاک میکند 

و به نیکی تبدیلش میسازد.میزان الحکمه

••••❅❈❅••••
موضوع :
احادیث امام جعفرصادق {ع} ,