امروز را با نام خدا

آغاز می ڪنیم

ڪہ زیباترین و مطمئن‌ترین

سر آغاز استدرود صبح بخیر دوستان

 برچسب ها :
امروز ,  با نام خدا ,  آغاز می ڪنیم ,  زیباترین سر آغاز ,  درود صبح بخیر دوستان ,  صبح بخیر , 

موضوع :
متـــن زیبـــا صبـــح بخیـــر ,