خـوب مےدانـم

دعایـم را بی پاسخ نمےگذاری ...

تو درخواستِ ابلیس را بی پاسخ نگذاشتے 

که تا قیامت از تو مهلت خواسـت..

آنوقـت من چگونہ به اجابتت امیدوار نباشم؟!


موضوع :
عـــــارفــــانـــه هـــــا ,