..


تنهایــــے 

ریشه تمامے گناهان و 

درد هـــاست؛؛؛ 


چوپان را 

تنهایـــے دروغگو کرد !!!تنهایت رو با ذکر خدا پر کنخداموضوع :
یـــــاد خـــــــدا ,