صلوات
صــلوات

هم مـــداد است و هم پاك ڪن!

یعنے

هم حسنہ مینویسد!

و هم ڪَناه را پاڪ میڪند!زندگیتون معطر به عطر 

صلوات بر محمـد وآل محـمدعکس نوشته
موضوع :
صــلوات ,